KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARUNCA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” veya “Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 

İşbu form ile KROS ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“KROS/Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Başvuru Sahibi’nin Kanun kapsamında ilgili haklarını kullanmak üzere tarafımıza ileteceği talepleri, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel veri sahibi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, talebin açıkça belirtildiği, eksiksiz olarak doldurulan ve ıslak imzanızı içeren başvuru formu çıktısını KROS’a; “Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8 İç Kapı No:74 Şişli/İstanbul” adresine postalayarak veya elektronik posta adresimiz: ile iletilebilecektir.

 

Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular KROS’a ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

KROS’a iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin KROS’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. KROS’a vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

KROS’a Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Aşağıda Başvuru Formu yer almaktadır.

 

KVK BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:

 

Soy İsim:

 

T.C. Kimlik No:

Yabancılar için Pasaport Numarası:

 

Telefon No / Faks No:

 

E-posta:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi:

 

 

 

 

 1. Başvuru Sahibi’nin KROS ile Olan İlişkisi

Lütfen KROS ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi vb.)

           Müşteri

 

           Çalışan Adayı

 

           Eski Çalışan

 


           Ziyaretçi

 

                   İş Ortağı

 

                   Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

 

                  Diğer: ………………………………………..

                  …………………………………………………..

KROS içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

 

 

Çalıştığınız yıllar:

…………………………………………………..………………………………………..…..………………………………………..

 

Çalıştığınız birim:

…………………………………………………..………………………………………..…..………………………………………..

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

 

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:

…..………………………………………..…..………………………………………..

…..………………………………………..

 

İş başvurusunun yapılış şekli:

……………………………………………..

…..………………………………………..

…..………………………………………..

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

 

Çalıştığınız firmanın unvanı:

……………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………..

 

Çalıştığınız pozisyon:

…………………………………………………

…..…………………………………………….

…………………………………………………

…..………………………………………..

    

 

 1. 11.maddesi kapsamında talebiniz

 

Lütfen başvurunuza uygun talep konusunu/konularını, her bir konunun sağ tarafında bulunan boş kutucuklara “X” koyacak şekilde seçiniz ve talep konusunu gösterir tablonun altında yer alan boş alanda ayrıntılı ve açık bir şekilde Kanun kapsamındaki talebinizi açıklayınız.

 

TALEP KONUSU

SEÇİM

KROS’un hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğiniz öğrenmek istiyorum.

 

Eğer KROS hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer KROS hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 

İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

                  

 1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

                  Adresime gönderilmesini istiyorum.

                  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

                  (E-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

                   Elden teslim almak istiyorum.

                  (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki

                   belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, KROS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, KROS tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için KROS tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, KROS söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

EK: (Sunmak istediğiniz bir ek olması halinde bu kısma eklerinizi yazabilirsiniz).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi              :

İmza                             :

 

KVKK hakkında detaylı bilgi için Excel Dryer sitesini ziyaret edin. Üstün kalitede el kurutma makinesi modelleri ve dahası için kataloğumuza tıklayabilirsiniz.

Makinenizi Özelleştirin

Makinenizi kişiselleştirmek için bize logonuzu gönderiniz.