İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMAS GİZLİLİK - ÇEREZ POLİTİKASI

 Kişisel verileriniz konusunda; veri sorumlusu olarak KROS tarafından işletilen www.exceldryer.com.tr nternet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik – Çerez Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın Yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. KROS işbu İnternet Sitesi Gizlilik – Çerez Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesin ve üçüncü kişilere aktarılmasıyla ilgili Veri Sorumsu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar, aşağıda yer aldığı şekildedir:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz durumunda çerezler ve/veya iletişim yollarına başvurmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Başvuru konusu ile ilgili reklam, tanıtım, pazarlama, ticaret hizmetlerinden ve ürün satışlarından yararlanmanız,
 • KVK başvuru formunu kullanmanız nedeniyle başvuruzun değerlendirilebilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,
 • Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası için,
 • Veri kayıt sistemine otomatik ve/veya otomatik olmayan yolla işlenmesi,
 • Ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması,

amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 6. maddesi ve 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin ifası, hakkın kurulması, korunması ve tesisi sebepleriyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz:

– Şirket Yönetim Kurulu üyeleri

– Şirket’in çalışanları.

– İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları (alt işverenler ve iş yaptırılan kişiler – iş sahipleri), üçüncü kişiler (eski çalışan, aile bireyleri, denetçileri gibi), satıcılar ve alıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri.

– Şirket pay sahipleri

ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak otomatik yollarla İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) ve KVK Bize Ulaşım bölümü vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.exceldryer.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz KVK Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. www.exceldryer.com.tr) altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerez Türleri:

No.

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

1.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

2.

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

3.

Zorunlu Çerezler

İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4.

Birinci Taraf Çerezleri

Site tarafından oluşturulan ve sadece KROS tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

5.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Site üzerinden sunulan bir içeriğin www.exceldryer.com.tr adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.

Çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir.
 • Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
 • İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi, ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile KROS sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

Çerez Servis Sağlayıcı

    

 

exp_csrf_token

Güvenilir internet trafiğini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kesinlikle Gerekli

7980 yıl

 

exp_last_activity

İnternet sitesi ziyaretçisi etkinliğini izlemek için kullanılmaktadır.

Performans

7980 yıl

 

_utmv

İnternet sitesi ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Performans

Birkaç saniye

 

_utma

İnternet sitesi ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Performans

2 yıl

 

_utmc

İnternet sitesi ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Performans

Oturum süresi boyunca

 

_utmb

İnternet sitesi ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Performans

30 dakika

 

_utmt

İnternet sitesi ziyaretçilerinin isteğini işleme almak ve site trafiği hakkında istatistikler oluşturmak için kullanılmaktadır.

Performans

2 dakika

 

exp_tracker

İnternet sitesi ziyaretçisi etkinliğini izlemek için kullanılmaktadır.

Performans

Oturum süresi boyunca

 

_ga

İnternet sitesi ziyaretleri hakkında bilgi toplarken kullanıcıları ayırt etmek için kullanılmaktadır.

Performans

2 yıl

 

_utmz

İnternet sitesi ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Performans

6 ay

 

_gid

Ziyaret edilen her bir internet sayfası için; benzersiz bir değer saklamak için kullanılmaktadır.

Performans

1 gün

 

exp_last_visit

İnternet sitesi ziyaretçisi etkinliğini izlemek için kullanılmaktadır.

Performans

1 yıl

 

JSESSIONID

İnternet sitesi ve mobil uygulamaların performansını izlemek için kullanılmaktadır.

3. Taraf çerezi

Oturum süresi boyunca

Çerezler;

 • Sitemizin, ziyaretçilerimiz tarafından nasıl kullanıldığı hakkında (en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi) anonim bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek; hatalı sayfaları işler hale getirmek, Sitemizi geliştirmek ve tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
 • Kullanım alışkanlıklarınızı, anonim bir şekilde, değerlendirerek reklam ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve ilgisiz reklamların gösterimini kısıtlamak

gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (www.exceldryer.com.tr ) altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

     

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu İnternet Sitesi Gizlilik – Çerez Politikası Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

 1. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik – Çerez Politikası …./…./……. tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik – Çerez Politikası Şirket’in internet sitesinde (www.exceldryer.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Son güncelleme tarihi: …./…./…….

Excel Dryer el kurutma makinesi için çerez politikasını ziyaret edebilirsiniz. Kaliteli ve uzun ömürlü Excel Dryer el kurutma makinesi modelleri ve dahası için tıklayın.

Makinenizi Özelleştirin

Makinenizi kişiselleştirmek için bize logonuzu gönderiniz.